Tukea ja apua vanhemmuuteen

Jokainen perhe on erilainen. Siksi perheiden palvelujen tarvekin on erilaista. Listaan on koottu erilaisia vanhemmuuden tuen palveluja. Niistä voi etsiä juuri itselleen sopivaa apua ja tukea.

Tärkeää on, ettei kukaan jää yksin. Kymenlaaksossa on suuri joukko muita vanhempia, vapaaehtoisia ja ammattilaisia, jotka haluavat tukea ja auttaa lapsiperheitä.
Lisäksi sähköiset palvelut tarjoavat tietoa ja apua puhelimitse, chatin ja viestien välityksellä.

Aina voi kääntyä lähimmän ammattilaisen puoleen. Oman pienen tai suuren huolensa voi ottaa puheeksi esimerkiksi neuvolassa, päiväkodissa, eskarissa, koulussa tai terveysasemalla. Ammattilaiset osaavat neuvoa ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa.

Vain kertomalla huolista voidaan auttaa. Helpointa on auttaa silloin, kun tukea haetaan jo varhaisessa vaiheessa.

Oma lähipiiri

Oma lähipiiri

Aina ei tarvita ammattilaisia tukemaan ja auttamaan lapsiperhettä. Monesti kaivattu apu on sellaista, jota voi löytyä lähipiiristä: kuuntelemista, keskustelua, olkapäätä, ystävällistä kannustusta, apua ruoanlaitossa, siivouksessa, kaupassa käyntiä, parin tunnin lastenhoitoa tai muuta käytännön apua.

Joillakin on sukulaisia ja ystäviä, jotka rientävät automaattisesti vauva- ja lapsiperheen avuksi. Kaikilla ei näin ole. Kannattaa miettiä, voisiko ystävistä, tuttavista, sukulaisista tai naapureista joku auttaa. Avun pyytäminen voi tuntua vaikealta, mutta myös avun tarjoaminen voi olla vaikeaa. Harvoin esimerkiksi hyvä naapuri ehdottaa, että hän voisi käydä kaupassa tai ulkoilla vauvan kanssa. Kuitenkin pyydettäessä hän voisi tehdä sen mielellään.

Kaikilla ei silti ole ympärillään ihmisiä, joiden kanssa voi keskustella tai joilta voi pyytää apua. Tämän vuoksi on tarjolla esimerkiksi vertaistukiryhmiä ja kotiin vietäviä lapsiperhepalveluita ja paljon muuta tukea.

Kymenlaakson kohtaamispaikat, vertaistuki

Kymenlaakson kohtaamispaikat, vertaistuki

Vanhemmuus on jatkuvaa opettelua. On hyvä kuulla tai lukea muiden vanhempien kokemuksia. Kun elää vauvaperheen arkea, on mukava keskustella samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Myöhemmin voi kaivata toisenlaista vertaistukea.

Kymenlaaksossa on useita kohtaamispaikkoja, joissa voi tavata muita vanhempia ja lapsia. Kohtaamispaikoissa on avointa toimintaa ja perhekahviloita. Lisäksi niissä kokoontuu myös erilaisia vertaistukiryhmiä: odottavien äitien ryhmä, maahanmuuttajaperheiden ryhmä, imetystukiryhmä, isäryhmä, uupuneiden äitien ryhmä, parisuhdeilta, takaisin työelämään -ryhmä jne. Eri kohtaamispaikoissa on erilaista toimintaa, johon voi myös itse vaikuttaa.

 

Katso lisää

Perhekeskukset: neuvolapalvelut, kotiin vietävät lapsiperhepalvelut, varhainen tuki

Perhekeskukset: neuvolapalvelut, kotiin vietävät lapsiperhepalvelut, varhainen tuki

Perhekeskus on verkosto, joka kokoaa kaikki lapsiperheen tarvitsemat palvelut yhteen. Perhekeskuksesta löytyvät neuvolapalvelut (ehkäisyneuvola, äitiys- ja lastenneuvola) sekä kotiin vietävät lapsiperhepalvelut ja paljon muuta.

Vanhemmuutta tuetaan neuvolassa jo ennen vauvan syntymää. Neuvolan perhevalmennus ja kotikäynti ensisynnyttäjän perheessä tukevat vanhemmuuden kehittymistä. Vauva-aikana vanhempien ja neuvolan välinen yhteys on yleensä tiivis. Neuvolassa vanhemmat voivat tuoda esiin kaikki huolensa.

Neuvolan laajoissa terveystarkastuksissa paneudutaan erityisesti koko perheen hyvinvointiin ja sinne toivotaan molempien vanhempien tulevan. Vaikka lapsen iän myötä neuvolakäynnit harvenevat, neuvola on aina perheen käytettävissä.

Neuvolassa ei olla kiinnostuneita vain lapsesta vaan koko perheen hyvinvoinnista. Ota siis rohkeasti puheeksi mietityttävät asiat: oma jaksaminen, parisuhde, arjen haasteet, huoli lapsen tai sisaruksen käytöksestä, perheen taloudesta jne.

Vanhemman ei tarvitse itse tietää, minkälaista palvelua perhe tarvitsee. Äitiys- tai lastenneuvolan tukea voidaan täydentää esimerkiksi kotipalvelulla, neuvolan perheohjauksella, perhetyöllä tai perheneuvolan vastaanotolla.

Perhekeskuksen työntekijät auttavat perhettä oikean avun ja tuen piiriin. Koko perheen hyvinvointiin saa apua kaikenlaisissa elämäntilanteissa - myös silloin, kun omat voimavarat eivät tunnu riittävän.

Katso lisää

Odottavien olohuone

Odottavien olohuone

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin perhesuhteiden tuki järjestää vanhemmuuden ja parisuhteen tukea odottaville vanhemmille etäyhteydellä yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa.

 

Odottavien olohuone – omassa olohuoneessa -iltoja järjestetään etänä Zoom-palvelussa. Tilaisuudet ovat lasta odottaville vanhemmille suunnattuja infotilaisuuksia, joissa keskeisenä aiheena on lapsen tuoma muutos parisuhteeseen ja arkielämään. Illat järjestetään alueen ammattilaisten yhteistyöllä, lapsesta koituvaa iloa korostaen. Tilaisuuksia tarjotaan ensimmäistä lastaan odottaville sekä uudelleensynnyttäjille, mutta ne sopivat myös vauvojen vanhemmille. Illat ovat maksuttomia ja verkossa osallistuminen on mahdollisia myös anonyymisti.

 

 

Neuvolapalvelut, kotiin vietävät lapsiperhepalvelut, varhainen tuki:

Neuvolat

Kotiin vietävät palvelut

Perheneuvolat

Perheiden sosiaalityö

Varhaiskasvatus, päivähoito ja avoin toiminta

Vanhemmuutta tukee yhteiskunnan järjestämä varhaiskasvatus. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta, jota voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Olennaista on, että vanhaiskasvatuksen henkilöstö, lapsi ja vanhemmat toimivat yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Kaikki perheen hyvinvointiin liittyvät asiat ja huolet voi ottaa puheeksi esimerkiksi omassa päiväkodissa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös muiden auttajatahojen kanssa.

Päivähoito ja varhaiskasvatus:

Kouvolan kaupunki, päivähoito ja varhaiskasvatus

Kotkan kaupunki, päivähoito ja varhaiskasvatus

Haminan kaupunki, varhaiskasvatus

Pyhtään kunta, päiväkoti ja varhaiskasvatus

Virolahti ja Miehikkälä, Kaakon kaksikko, päivähoito ja varhaiskasvatus

Koulut ja oppilaitokset, opiskeluhuolto

Neuvolan jälkeen lapsen kasvua ja kehitystä seurataan kouluterveydenhuollossa. Kouluterveydenhuolto on osa koulujen moniammatillista oppilashuoltoa. Vaikka esimerkiksi säännöllisiä terveystarkastuksia on harvakseltaan, vanhemmat ja oppilaat voivat milloin vain kääntyä opiskeluhuollon puoleen.

Opiskeluhuolto kuuluu koulussa kaikille. Vanhemmuuteen liittyvistä asioista ja kaikkiin perheeseen liittyvistä huolista voi puhua omalle opettajalle, kouluterveydenhoitajalle, rehtorille tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Opettajien, rehtorien, psykologien, kuraattoreiden, koulujen psykiatristen sairaanhoitajien ja huoltajien väliset keskustelut käydään puhelimitse tai wilma-viesteillä, tapaamalla koululla tai kotikäynneillä.

Vanhempi tai oppilas voi siis aina puhua huolistaan esimerkiksi omalle opettajalle tai terveydenhoitajalle.

Opiskeluhuolto tekee tarvittaessa yhteistyötä perheen muiden auttajatahojen kuten perheneuvolan, erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun kanssa.

Koulujen tai oppilaitosten henkilökunnan yhteystiedot:

www.peda.net

Kouvolan kaupungin Peda.net -sivusto

Kotkan kaupungin Peda.net -sivusto

Haminan kaupungin sivut

Pyhtään kunnan sivut

Virolahden kunnan Peda.net -sivusto

Miehikkälän kunnan Peda.net .sivusto

Katso lisää

Lastensuojelu- ja sosiaalipalvelut

Lastensuojelun ja sosiaalihuollon palvelut perheille on laaja kokonaisuus palveluja, joilla autetaan lasta ja perhettä.

Suurin osa lastensuojelutyöstä tehdään avohuoltona perheen luona. Nämä tukitoimet ovat vapaaehtoisia ja tehdään yhteistyössä perheen kanssa. Tällaisia tukimuotoja ovat muun muassa: kotipalvelu, tehostettu perhetyö, tukihenkilö, vertaistukitoiminta, hoito- ja terapiapalvelut.

Katso lisää

Kasvatus ja perheneuvonta

Vanhemmuuden tueksi on tarjolla kasvatus- ja perheneuvontaa. Tuki liittyy muun muassa lapsen kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin.

Tyypillisiä asioita, joissa voi ottaa yhteyttä kasvatus- ja perheneuvontaan: ikäkausikriisit, huoli lapsen tai nuoren käyttäytymisestä tai kehityksestä, lapsen tai nuoren keskittymättömyys, aggressiivisuus, kyvyttömyys toimia ryhmässä, vaikeus noudattaa rajoja, arkuus, univaikeudet, jännittäminen ja erilaiset pelot, kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät asiat, alavireisyys ja masentuneisuus, vaikeudet päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa, elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne, parisuhdeasiat, vanhemmuuden ongelmat, varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat ja avioeron jälkeiset pulmat.

Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Perheneuvola/p/perheneuvola

Terveyspalvelut, mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut, erityispalvelut

Vanhemman on tärkeä pitää huolta lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista, mutta myös omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Vanhemman pitää itse voida hyvin, että jaksaa hoitaa muita. On koko perheen etu, että vanhempi hakee jo varhaisessa vaiheessa apua itselleen. Hän voi ottaa yhteyttä erimerkiksi terveysasemalle, mielenterveys- tai päihdepalveluihin. Vanhemman asioinnin ajaksi on mahdollista saada lastenhoitoapua.

Vanhemman sairastuessa vakavasti, päihde- tai mielenterveysongelmissa apua voi tarvita koko perhe.

Tarvittaessa peruspalveluita täydennetään erityisen tason palveluilla kuten erikoissairaanhoidon palveluilla.

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Terveys--ja-sairaanhoitopalvelut/c/terveys-ja-sairaanhoitopalvelut

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys tarjoaa monenlaista tukea ja apua erilaisiin elämäntilanteisiin. Älä epäröi pyytää apua!

Baby blues -vauvaperhetyö on tarkoitettu väsyneille/masentuneille vastasyntyneen tai vaikeahoitoisen vauvan äideille ja perheille.

Vapaaehtois-doula on synnyttäjän ja hänen puolisonsa vapaaehtoinen tukihenkilö.

Uniohjaus auttaa perheen unirytmissä. Työntekijä tukee uniohjauksen avulla puhelimitse, sähköpostitse tai perhetapaamisissa.

Päiväryhmä Untuva tukee lapsiperheitä silloin, jolloin vanhempien voimavarat eivät riitä.

Alvari-perhetyö tarjoaa pitkäaikaista apua kotkalaisille lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsiperheille.

Tapaamispaikka Esikko on tarkoitettu lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman yhdessäolopaikaksi silloin, kun tapaamisten järjestäminen muutoin on vaikeaa tai mahdotonta.

Tenavatupa on leikki- ja alakouluikäisille lapsille tarkoitettu iltahoitopaikka.

Yökylätoiminta tarjoaa yöhoitoa yli 1,5-vuotiaille lapsille kerran kuukaudessa.

Lisäksi tarjolla on Väkivaltyön palvelukeskus Pysäkki ryhmineen.

Katso lisää

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ja MLL:n paikallisyhdistykset

 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ja alueen paikallisyhdistykset tarjoavat monipuolista toimintaa, jolla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Vanhemmuutta tuetaan mm. seuraavilla toimintamuodoilla:

Perhesuhteiden tuen tiimi järjestää odottavien ja pikkulapsiperheiden vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevaa toimintaa, toisaalta tarjolla on apua eroaikeissa oleville ja eronneille lapsiperheille. Tarjolla on myös varhaista tukea, jossa ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä tuetaan vanhemmuutta perheiden erilaisissa elämäntilanteissa.

Yhes vahvemmaks - parisuhde lapsen kotina ja vanhemmuuden pilarina - hankkeen (2020–2022) tavoitteena on tukea perhettä parisuhteeseen panostamiseen jo odotusajasta alkaen. Perheitä tuetaan avun hakemiseen ja yksinpärjäämisen kulttuurin vähenemiseen, vertaisuuden merkitys huomioiden. Tavoitteena on, että ilo lapsesta säilyy arjen haasteidenkin keskellä.

Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishankeen (2018–2021) tarkoituksena on eri toimenpitein tuoda näkyviin lapsen asemaa ja ääntä vanhempien erotilanteessa. Lapsen edun huomioiminen koko eroprosessin ajan vaikuttaa positiivisesti lapsen erosta selviytymiseen, hänen oikeuteensa kumpaankin vanhempaan myös eron jälkeen sekä yhteistyövanhemmuuden vahvistamiseen.

Perhekahvilat ovat MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoisvoimin toimivia kohtaamispaikkoja alueen perheille.

Kerhotoiminta on vapaaehtoisvoimin järjestettäviä kerhoja alueen lapsiperheille. Kerhot voivat painottua mm. liikuntaan, askarteluun tai musiikkiin.

Mummi- ja vaaritoiminta tarjoaa lapsille, vanhemmille ja isovanhemmille yhteistä ja mielekästä tekemistä sekä edistävät sosiaalisia taitoja ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Mummit ja vaarit ilahduttavat lapsia, nuoria ja perheitä mm. päiväkodeissa, perhekahviloissa, kerhoissa, kouluissa, kirjastoissa ja tapahtumissa.

Tukihenkilötoiminta: Kaveritoimintaa 6-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille, perhekummitoimintaa odottaville ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille, ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta, jossa vapaaehtoiset naiset toimivat ystävinä. Läksykummitoiminnan avulla tarjotaan peruskouluikäiselle lapselle henkilökohtaista tukea koulunkäyntiin sekä luotettavan aikuisen juttuseuraa.

Lastenhoitotoimintaa, joka on tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitopalvelua perheille. Hoitajina toimivat MLL:n kouluttamat henkilöt. MLL:n Kaakkois-Suomen piiri välittää, perhe toimii työnantajana

Nuorisotoimintaa yhteistyössä vanhempien, paikallisyhdistysten ja koulujen kanssa.

Lisäksi MLL Kaakkois-Suomen piiri tuottaa lapsiperheiden kotipalvelua ja ammatillisia perhepalveluita ostopalvelusopimuksella.

 

Iskä-kahveja järjestetään verkossa Zoom-palvelussa ympäri vuoden. Iskä-kahvit ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu kaikille isille, myös ensimmäistä lastaan odottaville! Kahveilla on luvassa rentoa jutustelua iskä-asioista ja vertaistukea miesten kesken.

 

Äipät ja iskät -kahvit ovat verkossa Zoom-palvelussa järjestettäviä etäkahvitilaisuuksia äideille sekä isille. Mikäli kahvit ovat tauolla ja toivoisit toimintaa, ota rohkeasti yhteyttä perhesuhteiden tuen tiimin koordinaattoreihin

 

Katso lisää

Seurakuntien toimintaa lapsille, nuorille ja perheille

Monimuotoiset perheet, monimuotoinen vanhemmuus ja erilaiset elämäntilanteet

Monimuotoiset perheet -verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä. Jäsenjärjestöistä saatavilla monenlaista apua, tietoa ja vertaistukea.