Vauvan, lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen seuranta neuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Vauvan, lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä seurataan säännöllisesti. Huolehtiminen alkaa jo äidin raskausajan neuvolakäynneistä. Lasten ja nuorten terveydenhuollosta, suun terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta huolehditaan äitiys- ja lastenneuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.

Tagit: kasvun ja kehityksen seuranta, neuvola, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto

Aikajana

Raskaana!
Apteekista saatavat raskaustestit ovat luotettavia. Mikäli raskaustesti on positiivinen, ota lähiaikoina yhteyttä lähimpään äitiysneuvolaan.
Raskausviikko 6.-8.
Äitiys ja isyys, vanhemmaksi kasvaminen
Minusta tulee äiti. Minusta tulee isä. Se on suuri ajatus ja asia. Tieto tulevasta vauvasta voi olla yhdelle toiveiden täyttymys ja toiselle suuri järkytys. Ajatukseen liittyy usein hämmennystä ja pelkojakin. Tutustu tähän: Kasvaminen vanhemmuuteen
Lapsettomuus, adoptio, sijaisvanhemmuus
Lapsettomuus
Lapsettomuuteen liittyvissä kysymyksissä auttavat terveysasemat. Monipuolista tietoa ja tukea lapsettomuudesta eri muotoineen antaa Lapsettomien yhdistys Simpukka.
Tutustu tähän
Adoptio
Tietoa adoptioprosessista saa ottamalla yhteyttä omaan sosiaalitoimistoon. Adoptioperheet ry antaa monipuolista tietoa ja tukea kaikille, joita adoptio koskettaa.
Tutustu tähän
Sijaisvanhemmuus
Tietoa sijaisvanhemmuudesta ja perhehoitajuudesta saa omasta sosiaalitoimistosta tai ottamalla yhteyttä suoraan järjestöihin, jotka järjestävät sijaisvanhempien valmennuskursseja. Perhehoitoliiton sijaisvanhemmaksi.fi-sivustolla on kootusti myös Kymenlaakson tiedot.
Tutustu tähän
Raskausviikko 8.-10.
Ensikäynti terveydenhoitajalle/kätilölle
Ensikäynnillä neuvolassa keskustellaan monista asioita: sikiön kehityksestä, raskaudesta ja sen seurannasta, raskaana olevan ja hänen puolisonsa terveydentilasta. Huomioidaan raskaana olevan työ ja mahdolliset riskitekijät ja annetaan terveysneuvontaa, sovitaan laboratorionäytteistä. Äitiysneuvolassa voi puhua kaikista mietityttävistä asioista.
Äitiysneuvolakäynnit raskausaikana
Äitiysneuvolassa järjestetään raskausaikana terveystarkastuksia ensisynnyttäjälle vähintään yhdeksän ja uudelleen synnyttäjälle vähintään kahdeksan. Näihin raskausaikaisiin käynteihin sisältyy yksi laaja terveystarkastus ja kaksi lääkärintarkastusta. Tarpeen mukaan äitiysneuvolaan järjestetään lisäkäyntejä.
Jos raskaus päätyy keskenmenoon
Keskenmeno on yleisin raskauskomplikaatioista. Keskenmeno on hyvin yksilöllinen kokemus. Keskenmenon kokeelle ja hänen kumppanilleen suruprosessi voi olla hyvin raskas. Tällöin on hyvin tärkeää saada keskustella tilanteesta sekä oman kumppanin ja ystävien että hoitoalan ammattilaisten kanssa.
Tutustu tähän
Suun terveystarkastus perheelle
Kunnan on järjestettävä ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio.
Raskausviikko 10.-14.
Varhaisraskauden seulontaultraäänitutkimus
Seurantaultraäänitutkimus tehdään Kymenlaakson keskussairaalassa
Raskausviikko 13.-18.
Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus
Molemmat puolisot kutsutaan yhdessä terveydenhoitajan/kätilön vastaanotolle, jossa selvitetään koko perheen hyvinvointia. Tähän kuuluu sekä terveydenhoitajan/kätilön osuus että lääkärin osuus.
Perhevalmennus
Ensimmäistä lasta odottava perhe ohjataan perhevalmennukseen, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa ja synnytysvalmennus, joka voidaan järjestää synnytyssairaalassa. Valmennusta tarjotaan myös uudelleen synnyttäjille, jos toinen vanhemmista odottaa esikoistaan tai maahanmuuttajille, jotka odottavat ensimmäistä Suomessa syntyvää lastaan. Vanhempainryhmätoimintaa jatketaan synnytyksen jälkeen.
Raskausviikko 18.-21.
Keskiraskauden seulontaultraäänitutkimus
Seurantaultraäänitutkimus tehdään Kymenlaakson keskussairaalassa.
Raskausviikko 35.-36.
Raskausviikko 37.-40.
Terveydenhoitajan/ kätilön vastaanottokäynti
Vastaanottokäyntejä on kahden viikon välein, tarvittaessa tiheämmin.
5-12 viikkoa synnytyksestä
Synnytyksen jälkitarkastus
Synnytyksen jälkitarkastuksen tekee lääkäri tai terveydenhoitaja/kätilö.
Vauva 1-4 viikkoa
Ensimmäinen lastenneuvola, usein kotikäynti
Lapsen syntymän jälkeisen käynnin pääsisältönä ovat äidin, isän ja vastasyntyneen lapsen voinnin havainnointi ja vauvan hoidon ohjaus. Tärkein asia on varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen.
4 - 6 viikkoa
Neuvolakäynti
Tällöin varmistetaan muun muassa, onko lapsi ylittänyt syntymäpainonsa.
2 kuukautta - 1 vuosi
Neuvolaan kuukauden välein
Lastenneuvolakäyntejä on vauvalla kahden kuukauden iästä vuoden ikään noin kuukauden välein. Lastenneuvolan lähtökohtana on lapsen ikä ja kehitysvaihe sekä koko perheen elämäntilanne ja hyvinvointi. Neljän kuukauden iässä tehdään laaja-alainen arvio kaikista lapsen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä.
18 kuukautta
Laaja terveystarkastus
Ns. laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan laaja-alaisesti kaikkia lapsen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä.
Tapaa muita kohtaamispaikoissa
Älä jää yksin. Avoimissa kohtaamispaikoissa voi tavata muita vanhempia lapsineen. Tutustu tähän Kohtaamispaikat Kymenlaaksossa
2 vuotta
Kaksivuotisneuvola. Uhmaikä ovella?
Neuvolassa kiinnitetään kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi erityistä huomiota vanhemmuuteen ja koko perheeseen sekä siihen, kuinka tuetaan uhmaikäistä lasta. Neuvolassa kannattaa ottaa puheeksi pienetkin arjen pulmat, usein samat asiat ovat tuttuja muillekin vanhemmille.
Alle kouluikäisten suun terveystarkastus
Kunnan on järjestettävä lapselle suun terveystarkastus, kun lapsi on 1- tai 2-vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias. Alle kouluikäisille järjestetään suuhygienistin tai hammashoitajan tekemiä suun terveystarkastuksia ja tarpeen mukaisesti hammaslääkärin tutkimus.
Lapsen kasvu ja kehitys ikäkausittain
Lapsi kasvaa ja kehittyy vauhdilla. MLL:n sivustolta löydät tietoa kuhunkin ikäkauteen kuuluvista kehitysvaiheista.
Tutustu tähän
4 vuotta
Laaja terveystarkastus. Oppimaan innokas nelivuotias
Laaja-alaisessa terveystarkastuksessa arvioidaan kaikkia lapsen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Pohditaan myös vanhempien hyvinvointia ja terveyttä sekä lapsen kasvuympäristöstä. Neljävuotiaana on mahdollista havaita useimmat kouluvaikeuksia aiheuttavat ongelmat, häiriöt ja muut vaikeudet. Näihin voidaan yhdessä miettiä lisätukea.
5 vuotta
Terveystarkastus. Iso ja pieni viisivuotias
Tässä tarkastuksessa tärkeitä keskusteltavia aiheita ovat lapsen sosiaaliset taidot, vastavuoroiset kaverisuhteet sekä vihan ja kiukun tunteiden sääntely. Muita käsiteltäviä asioita ovat liikkumisen ja hyvän kunnon merkitys, painon kehitys ja ajan riittävyys perheen mukavaan yhdessäoloon. Perhe on lapselle keskeinen oppimisen malli. Huomiota kiinnitetään myös luovuuteen, television ja videon katselun mahdolliseen rajoittamiseen sekä tietokoneeseen suhtautumiseen.
Neuvokas perhe näyttää mallia
Neuvokas perhe -sivusto tarjoaa monipuolisesti iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin.
Tutustu tähän Neuvokas perhe
6 vuotta
Terveystarkastus. Kuusivuotias eskarilainen
Tässä tarkastuksessa tärkeitä keskusteltavia aiheita ovat lapsen sosiaaliset taidot, vastavuoroiset kaverisuhteet sekä vihan ja kiukun tunteiden sääntely.
Kouluikäisten suun terveystarkastukset
Suun terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla.  Lisäksi tehdään tarvittaessa erikoisalakohtaisia suun tutkimuksia.
Kouluterveystarkastukset alkavat
Kouluterveydenhuollossa jatketaan neuvolassa alkanutta lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä koko perheen ja vanhempien hyvinvoinnin seurantaa ja tukemista. Oppilaalla on terveystarkastus joka luokka-asteella ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti. Lisäksi terveystarkastuksia järjestetään tarpeen mukaan ja tarvittaessa mukana ovat myös oppilaan vanhemmat ja muita oppilashuollon toimijoita.
Kouluterveydenhuollon puoleen voi kääntyä kaikissa lapsen tai nuoren ja koko perheen terveyteen tai hyvinvointiin liittyvässä asiassa.
7 vuotta
1.luokan kouluterveystarkastus
Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan lapsen ja koko perheen hyvinvointia. Huoltajien kirjallisella luvalla tarkastukseen liittyy myös opettajan antama arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Usein terveystarkastus toteutetaan siten, että oppilas ja perhe tavataan sekä ennen koulun aloitusta että ensimmäisen kouluvuoden lopussa. Näin tuetaan siirtymävaihetta ja saadaan käsitys koulun alkamisesta.
11 vuotta
5.luokan laaja kouluterveystarkastus
Viidennen luokan laajassa terveystarkastuksessa käydään edelleen laajasti läpi oppilaan ja perheen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. On ajankohtaista valmistautua murrosikään niin oppilaan kuin vanhempienkin näkökulmasta.
14 vuotta
8.luokan laaja kouluterveystarkastus
Kahdeksannen vuosiluokan laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan myös oppilaan ammatinvalintaan ja jatko-opiskeluihin liittyviä asioita. Silloin arvioidaan mahdollisia rajoitteita ja erityisiä tarpeita, joihin liittyen mahdollisesti tarvitaan tutkimuksia ja tukitoimia. Asioita selvitetään yhteistyössä muun oppilashuollon ja oppilaanohjaajan kanssa. Tärkeitä aiheita ovat myös seksuaaliterveys sekä nuoren ja vanhempien väliset suhteet.
Yli 15-vuotiaat
Opiskelijan terveystarkastus
Nuorelle, joka opiskelee lukiossa tai toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa järjestetään terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä vuonna. Lääkärintarkastus tehdään ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna, jollei sitä ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä.
Opiskelijan suun terveystarkastus
Opiskelijalle kuuluu vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve.